Dịch vụ Thẩm định giá tài sản vô hình và giá trị thương hiệu

Tài sản vô hình đóng vai trò quan trọng trong sự thành công của tổ chức và cá nhân, giúp tạo ra được dấu hiệu khác biệt trong thương trường cũng như tạo ra dấu ấn riêng có để đảm bảo doanh nghiệp có nguồn thu nhập ổn định và vượt trội để phát triển, có nhiều cơ hội đặc biệt và thành công chung.

Dịch vụ thẩm định giá trị vô hình tại SACC được nghiên cứu thực hiện ngay từ những ngày đầu hoạt động măc dù chưa có hướng dẫn phương pháp thực hiện, vì là tài sản thực tế tồn tại theo Bộ Luật dân sự, luật sở hữu trí tuệ Việt Nam….. Tuy nhiên chỉ dừng lại ở một số tài san sau: giá trị quyền khai thác cao ốc, mỏ đá, giá trị lợi thuế thương mại, quyền thuê và chỉ gói gon trong một số mục đích nhất định.

Từ khi Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 06/2014/TT-BTC ngày 07/01/2014 công bố tiêu chuẩn thẩm định giá số 13 thì thẩm định giá tài sản vô hình mới có hành lang pháp lý để thực hiện.

Các loại tài sản vô hình:

- Tài sản trí tuệ và quyền sở hữu trí tuệ theo quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ;

- Quyền mang lại lợi ích kinh tế đối với các bên được quy định cụ thể tại hợp đồng dân sự theo quy định của pháp luật ví dụ như quyền thương mại, quyền khai thác khoáng sản,...;

- Các mối quan hệ phi hợp đồng mang lại lợi ích kinh tế cho các bên, các mối quan hệ với khách hàng, nhà cung cấp hoặc các chủ thể khác, ví dụ như danh sách khách hàng, cơ sở dữ liệu...;

- Các tài sản vô hình khác thỏa mãn điều kiện quy định sau: là tài sản không có hình thái vật chất và có khả năng tạo ra các quyền, lợi ích kinh tế.

Các mục đích của hoạt động Thẩm định giá tài sản vô hình và giá trị thương hiệu bao gồm:

- Mua bán, chuyển nhượng, cầm cố, thế chấp, vay vốn ngân hàng.

- Xác định giá trị tài sản phục vụ tranh tụng.

- Tính thuế và hạch toán sổ sách kế toán, báo cáo tài chính.

- Đầu tư và góp vốn doanh nghiệp, cổ phần.

- Xác định giá trị đầu tư