Dịch vụ Xác định giá trị doanh nghiệp

Xác định giá trị Doanh nghiệp được hiểu và thừa nhận một cách rộng rãi là việc:

- Điều tra và phân tích chi tiết các hoạt động, tài sản, các khoản ghi nợ

- Đánh giá các hoạt động, tài sản, các khoản ghi nợ của công ty

- Xác định giá trị hiện hữu và tiềm năng của một doanh nghiệp.

 Với sự phát triển của thị trường tài chính, thị trường chứng khoán và các thị trường tài sản khác thì thẩm định giá doanh nghiệp và các lợi ích của nó ngày càng đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế. Nó cung cấp bức tranh tổng quát về giá trị của một doanh nghiệp, là cơ sở quan trọng phục vụ cho đối tượng sử dụng kết quả thẩm định giá đưa ra quyết định hợp lý trong các vấn đề chủ yếu sau:

- Giúp các cơ quan quản lý ban ngành của nhà nước nắm được tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và giá trị của doanh nghiệp để có chính sách quản lý cụ thể đối với từng doanh nghiệp như thu thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế tài sản, các loại thuế khác.

- Giúp doanh nghiệp có những giải pháp cải tiến quản lý cần thiết nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, kiểm soát lợi nhuận của doanh nghiệp.

- Là cơ sở để giải quyết, xử lý tranh chấp nảy sinh giữa các cổ đông của doanh nghiệp khi phân chia cổ tức, góp vốn, vi phạm hợp đồng,…

- Là cơ sở cho các tổ chức, cá nhân và công chúng đầu tư đưa ra quyết định mua bán, chuyển nhượng các loại chứng khoán do doanh nghiệp phát hành trên thị trường tài chính; cũng như là cơ sở để sáp nhập, chia tách, giải thể, thanh lý, liên doanh,… doanh nghiệp.

Thẩm định giá doanh nghiệp thường phục vụ cho các mục đích chủ yếu sau:

· Mua, bán, sáp nhập, liên doanh liên kết, thanh lý doanh nghiệp

· Đầu tư, góp vốn, mua - bán chứng khoán của doanh nghiệp

· Cổ phần hóa, niêm yết chứng khoán trên thị trương chứng khoán

· Vay vốn đầu tư kinh doanh

· Thuế

Đối tượng áp dụng trong Thẩm định giá trị doanh nghiệp: là các công ty

- Đã và đang chuẩn bị Cổ phần hóa

- Dự kiến sẽ có những thay đổi đáng kể về quyền sở hữu hoặc cơ cấu vốn của công ty: sáp nhập, liên doanh, liên kết, chuyển nhượng vốn, mua bán công ty hoặc nhượng quyền kinh doanh…

- Chuẩn bị phát hành trái phiếu lần đầu tiên ra công chúng

- Đang trên đà phát triển và mở rộng qui mô hoạt động, hoặc có sự thay đổi về tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh

Hồ sơ, tài liệu liên quan để tiến hành xác định giá doanh nghiệp bao gồm:

 • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

 • Giấy chứng nhận đăng ký thuế

 • Quyết định thành lập đơn vị trực thuộc (nếu có)

 • Biên bản góp vốn, liên kết, góp vốn thành lập Công ty

 • Các dữ liệu về tài chính

 • Bảng cân đối kế toán

  - Bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

  - Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

  - Bảng cân đối tài khoản

  - Thuyết minh báo cáo tiền tệ

Lưu ý: Báo cáo tài chính nêu trên có thời điểm 3 năm (đối với DN sản xuất) và 5 năm (đối với DN dịch vụ) liền kề trước khi xác định giá trị doanh nghiệp, và tại thời điểm tiến hành xác định giá trị doanh nghiệp (đã được kiểm toán hoặc quyết toán thuế)

Các bảng kê chi tiết các tài khoản:

 • Tiền mặt: bảng kiểm kê quỹ tiền mặt

 • Tiền gửi ngân hàng: bảng kê tiền gửi ngân hàng + bảng đối chiếu số dư tiền gửi ngân hàng.

 • Các tài khoản đầu tư ngắn và dài hạn

 • Các khoản ký cược, ký quỹ ngắn và dài hạn

 • Hàng tồn kho, những thông tin liên quan đến phương pháp kế toán hàng tồn kho

 • Danh sách công cụ dụng cụ

 • Chi phí trả trước ngắn và dài hạn

 • Ký cược, ký quỹ ngắn và dài hạn

 • Các khoản phải thu

 • Các khoản phải trả

 • Các khoản vay ngắn và dài hạn

 • Chi tiết chi phí xây dựng cơ bản dở dang

 • Các khoản công nợ không có khả năng thu hồi

 • Các khoản công nợ không có khả năng chi trả (nêu chi tiết và giải thích rõ)

 • Bảng kê danh mục tài sản không dùng, chờ thanh lý

 • Bảng kiểm kê những tài sản của doanh nghiệp. Trong đó phân loại rõ những tài sản thuê mượn (chi tiết thuê hoạt động hay thuê tài chính), nhận góp vốn liên doanh liên kết.

Các tài liệu liên quan đến hoạt động kinh doanh

 • Lịch sử hình thành và phát triển của DN

 • Danh sách khách hàng chính, nhà cung cấp chính

 • Bản quyến, thương hiệu, lợi thế, đặc quyền, giấy chứng nhận,…và những tài sản vô hình khác mà DN đang có

 • Hợp đồng bảo hiểm (BH con người, BH tài sản, BH các khoản nợ,…)

 • Danh sách những vị trí, địa điềm mà Công ty có chi nhánh, nhà máy hoặc văn phòng đại diện (nếu có)

 • Phương án chi tiết sản xuất kinh doanh của DN trong thời gian từ 3 tới 5 năm (như kế hoạch về sản xuất sản lượng, giá thành và chi phí liên quan để tính ra giá thành của từng mặt hàng,…)

 • Kế hoạch đầu tư như: xây dựng nhà máy sản xuất mới (cungca6p1 dự án xây dựng, đầu tư thêm máy móc thiết bị,…), dự án mở rộng thị trường (nêu cụ thể thị trường dự tính mở rộng, kế hoạch mở rộng cụ thể, tiến độ thực hiệ,…) và các kế hoạch đầu tư khác (nếu có)

 • Chi phí marketing, chi phí quảng cáo tiếp thị, và quảng bá thương hiệu từ khi có chương trình triển khai liên quan đến chi phí này.

Các tài liệu liên quan đến nhân sự

 • Bảng tóm tắt về những người chủ chốt trong Công ty: độ tuổi, vị trí, bằng cấp, những kinh nghiệm trước kia

 • Số lượng, trình độ và năng lực nhân viên theo từng nhóm chức năng như: nhóm sản xuất, bán hàng, R&D, kế toán, phục vụ khách hàng,…