Dịch vụ

Các dịch vụ do Công ty cung cấp:

 • Dịch vụ thẩm định giá:

  + Thẩm định giá bất động sản

  + Thẩm định giá máy móc thiết bị

  + Xác định giá trị doanh nghiệp

  + Thẩm định giá tài sản vô hình và giá trị thương hiệu

 • Dịch vụ Tư vấn đầu tư xây dựng:

  + Thiết kế công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp

  + Thiết kế quy hoạch

  + Lập dự toán công trình

  + Quản lý dự án đầu tư

  + Tư vấn khảo sát địa chất công trình

  + Tư vấn lập dự án đầu tư xây dựng công trình

  + Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình

  + Tư vấn đấu thầu

  + Thẩm tra thiết kế và dự toán công trình.

 • Dịch vụ Tư vấn tài chính:

  + Báo cáo thuế

  + Tư vấn kế toán

  + Phân tích và đánh giá hoạt động tài chính doanh nghiệp.

 • Dịch vụ môi trường:

  + Lập dự án đầu tư và xử lý môi trường

  + Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường.

 • Dịch vụ cung cấp thông tin:

  + Cung cấp thông tin thị trường giá cả nhà, đất, hàng hóa

  + Cung cấp thông tin giá cả vật tư lập dự toán và quyết toán công trình