Bản tin

Thông báo danh sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2021
Xem tiếp ...
Danh sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2020
Xem tiếp ...
Thông tư số 25/2019/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 323/2016/TT-BTC
Xem tiếp ...
Thông báo thay đổi địa chỉ trụ sở Công ty
Xem tiếp ...
Tuyển dụng chuyên viên thẩm định giá năm 2018
Xem tiếp ...
Công văn số 17598/BTC-QLG ngày 26/12/2017 của Bộ Tài chính về việc tổ chức tư vấn định giá được phép cung cấp dịch vụ xác định giá trị DN để cổ phần hóa
Xem tiếp ...
Thông báo công bố danh sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2018 tại các doanh nghiệp thẩm định giá được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá
Xem tiếp ...
Tuyển dụng chuyên viên thẩm định giá
Xem tiếp ...
Chấn chỉnh và yêu cầu báo cáo đột xuất về hoạt động thẩm định giá phục vụ mục đích thi hành án dân sự, hành chính
Xem tiếp ...
Công bố danh sách Thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản tại doanh nghiệp thẩm định giá, chi nhánh doanh nghiệp thẩm định giá năm 2017
Xem tiếp ...