TIN TỨC

Thông báo công bố danh sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2018 tại các doanh nghiệp thẩm định giá được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá

Ngày 11/01/2018, Bộ Tài chính đã công bố danh sách Thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản tại doanh nghiệp thẩm định giá, chi nhánh doanh nghiệp thẩm định giá năm 2018 theo thông báo số 39/TB-BTC.

 Theo danh sách này, Công ty Cổ phần Thẩm định giá và Tư vấn đầu tư xây dựng Thế Hệ Mới có số thứ tự là 51 với các thẩm định viên đang hành nghề tại Công ty như sau

  •  Nguyễn Công Tiến                      Chức vụ: Tổng Giám đốc
  • Nguyễn Thị Hồng                        Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc
  • Hồ Nguyễn Ngọc Phương             Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc
  • Hồ Ngọc Tuấn                             Chức vụ: Thẩm định viên

Xem chi tiết thông báo số 39/TB-BTC ngày 11/01/2018