TIN TỨC

Thông báo danh sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2021

Ngày 31/12/2020, Bộ Tài chính phát hành thông báo số 1079/TB-BTC về việc công bố Danh sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2021 tại các doanh nghiệp thẩm định giá được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá.

Theo danh sách này, Công ty Cổ phần Thẩm định giá và Tư vấn đầu tư xây dựng Thế Hệ Mới hoạt ddoognj kinh doanh dịch vụ thẩm định giá năm 2021 với 05 thẩm định viên thẩm định viên về giá:

Số thứ tự trong danh sách: 49

Mã số giấy chứng nhận: 053

Danh sách thẩm định viên về giá hoạt động năm 2021:

Họ tên thẩm định viên

Số thẻ thẩm định viên

Ngày cấp

Nguyễn Công Tiến

I05025

13/01/2009

Nguyễn Thị Hồng

VII11.548

27/09/2012

Hồ Nguyễn Ngọc Phương

IX14.1177

20/01/2015

Hồ Ngọc Tuấn

06085Đ1

13/01/2019

Nguyễn Thị Phương

IX14.1180

20/01/2015