TIN TỨC

Danh sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2020

THÔNG BÁO

Danh sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2020

Căn cứ Nghị định số 89/2013/NĐ-CP ngày 06/8/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật giá về thẩm định giá;

Căn cứ Thông tư số 38/2014/TT-BTC ngày 28/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 89/2013/NĐ-CP ngày 06/8/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật giá về thẩm định giá;

Căn cứ Thông tư số 204/2014/TT-BTC ngày 23/12/2014 của Bộ Tài chính quy định về đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành thẩm định giá; Thông tư số 11/2019/TT-BTC ngày 20/02/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 204/2014/TT-BTC ngày 23 tháng 12 năm 2014 của Bộ Tài chính quy định về đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành thẩm định giá.

Trên cơ sở đề nghị của các doanh nghiệp thẩm định giá và việc rà soát tình hình cập nhật kiến thức về thẩm định giá năm 2019 của các thẩm định viên về giá,

Bộ Tài chính thông báo:

Danh sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2020 tại các doanh nghiệp thẩm định giá được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá (Danh sách kèm theo).

Trong quá trình hoạt động thẩm định giá, các thẩm định viên về giá và các doanh nghiệp thẩm định giá có trách nhiệm thực hiện đúng những quy định về thẩm định giá tại Luật giá và các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành, các tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam và các quy định của pháp luật khác có liên quan.

Danh sách chi tiết đính kèm

                   Quỳnh Hương

(Nguồn: Cục Quản lý giá - Bộ Tài chính)

 

Theo danh sách này, Công ty Cổ phần Thẩm định giá và Tư vấn đầu tư xây dựng Thế Hệ mới (số thứ tự 49 trong danh sách, mã số giấy chứng nhận: 053) là doanh nghiệp đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá với 05 thẩm định viên đủ điều kiện hành nghề năm 2020, cụ thể:

1 Nguyễn Công Tiến   Chủ tịch hội đồng quản trị - Tổng Giám đốc
2 Nguyễn Thị Hồng   Phó Tổng Giám đốc
3 Hồ Nguyễn Ngọc Phương   Phó Tổng Giám đốc
4 Hồ Ngọc Tuấn   Thẩm định viên
5 Nguyễn Thị Phương   Thẩm định viên