TIN TỨC

Công văn số 17598/BTC-QLG ngày 26/12/2017 của Bộ Tài chính về việc tổ chức tư vấn định giá được phép cung cấp dịch vụ xác định giá trị DN để cổ phần hóa

Theo công văn này, từ ngày 01/01/2018, Bộ Tài chính sẽ không công bố danh sách các tổ chức tư vấn định giá đủ điều kiện cung cấp dịch vụ xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa. Các tổ chức tư vấn trong nước hoặc các tổ chức tư vấn nước ngoài có đủ tiêu chuẩn quy định tại khoản 5, khoản 6, điều 12 Nghị định số 126/2017/NĐ-CP tư xây dựng hồ sơ năng lực của mình gửi tới doanh nghiệp cổ phần hóa và cơ quan đại diện chủ sở hữu của doanh nghiệp cổ phần hóa để được xem xét lựa chọn cung cấp dịch vụ xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa theo quy định của Nghị định này và pháp luật khác có liên quan.

Xem chi tiết công văn 17598/BTC-QLG ngày 26/12/2017