Văn bản pháp luật về thẩm định giá

Thông tư số 25/2019/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 323/2016/TT-BTC

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 323/2016/TT-BTC

Thông tư 122/2017/TT-BTC ngày 15/11/2017
Ban hành Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 12
 
 
Quyết định 892/QĐ-BTC ngày 18/5/2017

Đính chính TT số 323/2016/TT-BTC ngày 16/12/2016 của BTC quy định về kiểm tra, giám sát và đánh giá chất lượng hoạt động TĐG

Thông tư 323/2016/TT-BTC ngày 16/12/2016

Quy định về kiểm tra, giám sát và đánh giá chất lượng hoạt động thẩm định giá

Thông tư 145/2016/TT-BTC ngày 06/10/2016

Ban hành tiêu chuẩn Thẩm định giá Việt Nam số 11

Thông tư 126/2015/TT-BTC ngày 20/08/2015

Ban hành Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 08, 09 và 10

Thông tư 28/2015/TT-BTC ngày 06/03/2015

Ban hành tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 05, 06 và 07

Thông tư 158/2014/TT-BTC ngày 27/10/2014

Ban hành Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 01, 02, 03  04

Thông tư 38/2014/TT-BTC ngày 28/3/2014

Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 89/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 8 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Giá về thẩm định giá

Thông tư 06/2014/TT-BTC ngày 07/01/2014

Ban hành tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 13

Nghị định 89/2013/NĐ-CP ngày 06/8/2013

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Giá về thẩm định giá

Luật giá 11/2012/QH13 ngày 20/06/2012

Luật giá đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 20 tháng 6 năm 2012

Quyết định 129/2008/QĐ-BTC ngày 31/12/2008

Ban hành 06 tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 07, 08, 09, 10, 11, 12