Giới thiệu NVC

Công ty Cổ phần Thẩm định giá và Tư vấn đầu tư xây dựng Thế Hệ Mới được thành lập ngày 25/04/2013 theo giấy đăng ký kinh doanh số 3603050951 do Phòng đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp.

Công ty Cổ phần Thẩm định giá và Tư vấn đầu tư xây dựng Thế Hệ Mới là thành viên của Hội Thẩm định giá Việt Nam, được Bộ Tài chính công bố đủ điều kiện cung cấp dịch vụ thẩm định giá hàng năm, hoạt động theo tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam và Quốc tế.

Các dịch vụ do Công ty cung cấp:

 • Dịch vụ thẩm định giá:

  + Thẩm định giá bất động sản

  + Thẩm định giá máy móc thiết bị

  + Xác định giá trị doanh nghiệp

  + Thẩm định giá tài sản vô hình và giá trị thương hiệu

 • Dịch vụ Tư vấn đầu tư xây dựng:

  + Thiết kế công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp

  + Thiết kế quy hoạch

  + Lập dự toán công trình

  + Quản lý dự án đầu tư

  + Tư vấn khảo sát địa chất công trình

  + Tư vấn lập dự án đầu tư xây dựng công trình

  + Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình

  + Tư vấn đấu thầu

  + Thẩm tra thiết kế và dự toán công trình.

 • Dịch vụ Tư vấn tài chính:

  + Báo cáo thuế

  + Tư vấn kế toán

  + Phân tích và đánh giá hoạt động tài chính doanh nghiệp.

 • Dịch vụ môi trường:

  + Lập dự án đầu tư và xử lý môi trường

  + Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường.

 • Dịch vụ cung cấp thông tin:

  + Cung cấp thông tin thị trường giá cả nhà, đất, hàng hóa

  + Cung cấp thông tin giá cả vật tư lập dự toán và quyết toán công trình

Phạm vi hoạt động: Hoạt động trên phạm vi toàn quốc